Bezpieczna Przyszłość Kręgi Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniach 8-9 marca br. w CAL odbyło się spotkanie w ramach projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszy dzień był okazją dla spotkania instytucji z obszaru Gminy Goleniów, które będą chciały się włączyć do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Drugiego dnia natomiast w spotkaniu uczestniczyły rodziny biorące udział w projekcie.

Model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną „Bezpieczna przyszłość” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego tych osób w społeczności lokalnej, w której te osoby i ich rodziny będą mogły godnie żyć. Celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, mieszkaniowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie, a także przygotowanie wsparcia środowiskowego umożliwiającego dalsze funkcjonowanie tych osób w swojej społeczności lokalnej.

Centralna koncepcja wdrażanego rozwiązania to Kręgi Wsparcia. Kręgi to środowiskowy system wsparcia, na który składają się osoby i instytucje uczestniczące w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnością i od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego życia: członkowie rodzin i przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, lokalni wolontariusze, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, prawnicy, notariusze, lokalni usługodawcy, ośrodki pomocy społecznej i pracownicy, grupy religijne oraz inne rodziny w podobnej sytuacji.

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Horyzont oraz Gmina Goleniów.

Powiązane organizacje: