Spotkanie rodziców kandydatów na użytkowników mieszkań wspomaganych w ramach projektu AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ.

W środę, 2 października br., w CAL odbyło się spotkanie potkanie rodziców kandydatów na użytkowników mieszkań w ramach projektu AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ. Spotkanie miało na celu poznanie potrzeb potencjalnych użytkowników mieszkań wspomaganych oraz określenia optymalnego zakresu i rodzaju wsparcia specjalistycznego w procesie zwiększania samodzielności osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”, Fundacji SYNAPSIS oraz trenerzy samodzielności stanowiący kadrę mieszkań wspomaganych.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.


Powiązane organizacje: