CAL Goleniów

CAL Goleniów

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Goleniowie powstało z inicjatywy lokalnej społeczności, jako miejsce aktywności otwarte dla wszystkich – osób w różnym wieku (od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów). Budynek CAL jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie

Usługa polega na kompleksowym wsparciu środowiskowym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej. Ukierunkowana jest na społeczne włączenie tych osób m.in. poprzez tworzenie wokół nich Kręgów Wsparcia jako rozwiązań trwałych.Obejmuje stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia, także po śmierci jejopiekunów: rodziców lub innych

Grupa Nieformalna

Grupa nieformalna to taka, która nie jest nigdzie zarejestrowana i dlatego nie istnieje jako wyodrębniona jednostka. Pomimo faktu, że członkowie grupy nieformalnej mogą czuć się i uważać za grupę, taka organizacja jest z prawnego punktu widzenia luźnym zbiorem osób bez powiązań formalnych.

KS Hanza Goleniów

KS Hanza Goleniów

Klub składa się z 2 sekcji: piłka nożnej oraz lekkoatletyki. W części lekkoatletycznej prowadzone jest szkolenie młodych adeptów tej dyscypliny sportu, które regularnie owocuje sukcesami w skali kraju. Sekcja piłkarska to aż 6 grup. Drużyna seniorów występuje w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim, a pozostałe 5 to drużyny młodzieżowe funkcjonujące w ramach Akademii Piłkarskiej Hanza

Klubik Mam z Goleniowa

Klubik Mam z Goleniowa

To nieformalna grupa zrzeszająca rodziców w naszym mieście i okolicach. Ma charakter grupy wsparcia, łączy i wspiera lokalne środowisko rodzicielskie. Spotkania w ramach Klubiku Mam mają na celu edukację, zwiększanie wiedzy i świadomości rodziców oraz ich wspieranie w procesie wychowywania dzieci. Podczas spotkań będą się odbywały wykłady, warsztaty i spotkania z rodzicami oraz opiekunami dzieci

LUKR – centrum integracji Ukraińców w Goleniowie

Stowarzyszenie działa w celu integracji Ukraińców w Goleniowie. Działanie to polega na wsparciu informacyjnym, doradczym (dokumenty związane z pobytem, praca) czy kulturalnym (spotkania, warsztaty). Wspiera w nauce języka, pielęgnuje tradycje oraz organizuje spotkania dla dzieci i dorosłych.

Polski Związek Wędkarski SMOLT Goleniów

Polski Związek Wędkarski SMOLT Goleniów

Działa w Goleniowie od 2012 r. i zrzesza ok. 300 członków z Goleniowa i okolic. Naszymi głównymi działaniami są promowanie etycznego wędkarstwa, dbanie o ekosystem rzek i jezior naszego regionu, organizacja zawodów wędkarskich, pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na kartę wędkarską, udzielanie informacji na temat technik połowu ryb, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla najmłodszych oraz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie

Celem tej organizacji jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, między innymi poprzez: działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin czy ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.

Spółdzielnia BTW

Spółdzielnia BTW

Spółdzielnia BTW jest przedsiębiorstwem społecznym. Prowadzi działalność w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz pracowników. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, defaworyzowane na różnych poziomach aktywności. Spółdzielnia działa w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Spółdzielnia Socjalna GROMADA

Spółdzielnia Socjalna GROMADA

  Zadaniem Spółdzielni Socjalnej Gromada jest prowadzenie działalności gospodarczej i danie zatrudnienia osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie podjąć pracy na standardowych warunkach. Przedmiotem działalności spółdzielni jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków – osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem – w celu ich społecznej i

Stowarzyszenie HORYZONT

Stowarzyszenie HORYZONT

Jako Stowarzyszenie jesteśmy zaangażowani w proces powstawania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Goleniowie i Spółdzielni Socjalnej GROMADA. Większość z nas ma w najbliższej rodzinie dzieci niepełnosprawne. Nie ograniczamy się do określonej niepełnosprawności (fizycznej czy intelektualnej). Wierzymy, że tworząc zintegrowane środowisko mieszkańców możemy mieć większy wpływ na wydarzenia i decyzje w naszej gminie. Na naszych działaniach skorzystają

Stowarzyszenie na rzecz rodziny ŚWIATŁO

Stowarzyszanie na rzecz rodziny „Światło” powstało w październiku 2017 r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością. Głównym celem jest niesienie różnorakich form pomocy rodzinom, w których są osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.  W tym zakresie współpracuje z placówkami obejmującymi swoim działaniem takie osoby oraz ze Stowarzyszeniem „Niepokonani”. Aktualnie liczy 22 członków.

Stowarzyszenie Seniorów RELAKS

Stowarzyszenie Seniorów RELAKS

Stowarzyszenie działa na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Błękitne chusteczki” prowadzenie Świetlic pod nazwą „Senior +” dla osób samotnych, które chcą miło spędzić czas biorąc udział w różnych ciekawych zajęciach (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00), współpracując

Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Brama VITAE

Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Brama VITAE

Stowarzyszenie jest dla ludzi, którzy mają pomysły, oczekują czegoś nowego, chcą zrobić coś dla siebie i innych. Wśród członków stowarzyszenia są osoby z doświadczeniem w pracy ze społecznością lokalną. Działamy w wielu obszarach. Głównym celem jest wspieranie i działanie na rzecz rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”.

Stowarzyszenie Seniorów RYTM

Stowarzyszenie Seniorów RYTM

Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na rzecz ludzi starszych, głównie polega na zagospodarowaniu wolnego czasu. W zakres działalności wchodzi: organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych, organizacja corocznych tygodniowych wczasów w miejscowościach nadmorskich oraz imprez integracyjnych.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie

W myśl statutu, UTW jest organizacją działającą na terenie miasta Goleniów i opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Jej członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który złoży pisemną deklarację oraz będzie opłacał roczną składkę. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, np. inwalidzi i renciści.

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Podstawowymi celami TPRIiG jest: dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody, walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza, propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich

Związek Inwalidów Wojennych RP

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, jest kontynuatorem praw i tradycji patriotycznych oraz działalności społecznej założonego w 1919 r. Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Związek jest stowarzyszeniem kombatanckim i posiada osobowość prawną. Celem Związku jest m.in.: obrona uprawnień inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz członków ich rodzin, upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Działalność Związku opiera się na m.in. integrowaniu środowisk, w tym młodzieży szkolnej na rzecz problematyki obronnej i patriotycznego wychowania, podejmowaniu aktywnych działań (spotkania, prelekcje itp.), przeciwstawiających się wybiórczemu traktowaniu historii państwa i wojska, czynne uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym organizowanych w gminie.

Wolontariat

Bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.